Hanoi Tour

Sắp xếp
Từ Hanoi Knife Making Workshop - Hanoi Tour 9/2022
Thời lượng: 2 - 2.5 hours / Ngày 0 Đêm
Khởi hành: Everyday
Chỉ từ: 800.000đ
Chi tiết
Từ Hanoi Conical Hat Workshop (Non La) - Hanoi Tour 9/2022
Thời lượng: 3 - 4 hours / Ngày 0 Đêm
Khởi hành: Everyday
Chỉ từ: 750.000đ
Chi tiết
Từ Hanoi Paper Mask Making Class - Hanoi Tour 9/2022
Thời lượng: 2 - 2.5 hours / Ngày 0 Đêm
Khởi hành: Everyday
Chỉ từ: 665.000đ
Chi tiết
Từ Hanoi Traditional Calligraphy Class - Hanoi Tour 9/2022
Thời lượng: 2 - 2.5 hours / Ngày 0 Đêm
Khởi hành: Everyday
Chỉ từ: 885.000đ
Chi tiết
Từ Hanoi Wooden Stamp Engraving Workshop - Hanoi Tour 9/2022
Thời lượng: 2 - 2.5 hours / Ngày 0 Đêm
Khởi hành: Everyday
Chỉ từ: 550.000đ
Chi tiết
Từ Hanoi Hanoi Street Food Tour 9/2022
Thời lượng: 2 - 2.5 hours / Ngày 0 Đêm
Khởi hành: Everyday
Chỉ từ: 28đ
Chi tiết
Sắp xếp